Microsoft Dynamics NAV 2013 Starter Pack

Microsoft Dynamics NAV 2013 - Starter Pack ger dig som kund de basfunktioner som små och medelstora företag kräver av ett affärssystem, dessutom ingår det 3 användare (Full User) till affärssystemet. Här nedan kan du läsa mer om de funktioner som ingår i Microsoft Dynamics NAV 2013 - Starter Pack.

 

Redovisning (Financial Management)

Kontouppställning (Account Schedules)

Kontouppställning är ett kraftfullt finansiell rapporterings-verktyg i Microsoft Dynamics NAV som kan hjälpa revisorer och finansanalytiker att extrahera de viktigaste affärsdata från kontoplanen, budget, kassaflödes-konton och kostnadstyper och presentera dessa i finansiella rapporter. Dessa rapporter kan användas för att effektivt övervaka verksamheten och ge värdefulla underlag för beslutsfattare. Du får välja de konton du vill övervaka och rapportera om, ändra ordning på räkenskaperna och kombinera siffror på olika sätt, inrättades vilka kolumner som ska skrivas ut, ändra beskrivningen av räkenskaperna och förse dem med ytterligare anteckningar.
 
Dessutom kan du göra enkla beräkningar på utvald data direkt i kontouppställningens kalkylblad, jämföra aktuella siffror med historiska samt även med dina upprättade budgetar. Utöver detta kan du bygga mer avancerade rapporter som presenterar data baserat på dimensioner, ansvarsenheter och perioder, vilket ger dig fördjupad syn på läget i ditt företag från en mängd olika vinklar.
 
När kontouppställningen är färdig - kan du övervaka data direkt i Dynamics NAV med översikten i kontouppställningen. Där kan du även välja att exportera den till Excel eller till och med har det visas som en flerdimensionell grafisk diagram på din roll Center. Med denna funktion har du full kontroll och överblick över ditt företag redovisning, marginaler och tillväxt.
 

Fördelning (Allocations)

Med fördelning kan du (genom att använda fördelningsnycklar) fördela redovisningstransaktioner till olika kombinationer av konton, avdelningar och projekt i Microsoft Dynamics NAV.

Fördelningsnycklarna kan baseras på belopp, procent eller antal. Fördelningsnycklar kan användas i många sammanhang; t e x vid fördelning av omkostnader (såsom hyra) till företagets resultatenheter.
 

Redovisning - Bas (Basic General Ledger)

Granulen förser dig med basfunktionaliteten för att upprätta ett företag, för att bokföra redovisningstransaktioner, kontoplan, redovisningsjournaler, momsfunktioner, återkommande journaler och ursprungskoder. Inkluderar även:
 
 • Möjlighet för intern och extern rapportering.
 • RapidStart Services för Microsoft Dynamics NAV
 • Godkännande av försäljnings-och inköpsdokument.
 • Bokföring och rapportering i företagets basvaluta.
 • Bokföring och rapportering i ytterligare valuta med tillägg av modulen för flera valutor
 • Möjlighet att exportera data från alla bildskärmssidor till Microsoft Word eller Microsoft Excel med stilmallar.
 • Möjlighet att länka till externa dokument.
 • Två språk-Svenska och US. Engelska
 • Ställa in arkivering av försäljnings-och inköpsdokument

   

Grundläggande XBRL (Basic XBRL)

Exportera dokument från Microsoft Dynamics NAV i XBRL (Extensible Business Reporting Language) format och importera XBRL taxonomier till Microsoft Dynamics NAV från Internet, e-post eller andra system. XBRL är en XML-baserad specifikation som använder accepterade redovisningsstandarder baserade på standardiserade, underliggande data taggar. Granulen innefattar:
 
 • Förmåga att kartlägga din huvudbok till XBRL taxonomier så att samma XBRL dokument instans kan användas för olika ändamål, oberoende av det format som mottagaren av dokumentet.
 • Stöd för XBRL 2,1 Specifikation lanserad av XBRL-konsortiet.

   

Budget (Budgets)

Arbeta med budgetar på redovisningens huvudboks konton. När du har skapat en budget, kan du skriva ut en rapporter som visar avvikelser i budgeten i procent. Ni kan arbeta med flera budgetar samtidigt såsom en 100 procent budget, en 110 procent budget, och så vidare. Budgetarna är normalt skapade per period för de relevanta redovisningskontona.
 

Ändringslogg (Change Log)

Den här granulen innebär att det är möjligt att logga användarens förändringar av data i Microsoft Dynamics NAV.
Det är möjligt att logga samtliga direkta förändringar som användaren gör i databasen. Undantag är arbetsdokument som tex journaler, och försäljnings- och inköpsorder. Ändringsloggen utgör en kronologisk lista av samtliga förändringar i något fält i någon tabell (förutom de ovan nämnda fallen) och ger dessutom information om vilket användar-id som utförde förändringen.
 

Konsolidering (Consolidation)

Med denna granul kan du konsolidera företag i Microsoft Dynamics NAV. Företagen kan komma från en eller flera olika Microsoft Dynamics NAV-databaser eller från en annan filtyp . Det finns funktioner för import och export av ekonomiska data i konsolideringsgranulen. Om de data som används hämtas från flera Microsoft Dynamics NAV-system, används granulen endast i moderbolaget.
 

Kassa Likviditetsrapport (Cash Flow Forecast)

Kassaflödesprognos ger en förutsägelse av hur ett företags likviditet - kassa och andra skatter positioner - kommer att utvecklas med tiden. Den består av två saker - in-och utbetalningar kontanter - de pengar du förväntar dig att ta emot och de pengar du räkna med att betala ut - plus likvida medel du har till förfogande. Dessa element tillsammans visar en direkt prognos av kassaflödet.
 

Anläggningstillgångar (Fixed Assets)

Grundläggande anläggningstillgångar (Basic Fixed Assets)

Håll koll på anläggningstillgångar såsom byggnader, maskiner och utrustning. Du kan också bokföra olika typer av transaktioner såsom: förvärv, avskrivningar, nedskrivningar, uppskattning och bortskaffande. För varje anläggningstillgång kan du ställa in avskrivningsregler/metoder där de metoder och andra villkor som används för att beräkna avskrivningar definieras. Du kan ställa in ett obegränsat antal avskrivningsregler för att tillgodose juridiska krav, samt för skatt och intern redovisning. Denna granulat är väl lämpad för internationella företag som behöver använda många avskrivningsmetoder.
 

Anläggningstillgångar Omfördelning (Fixed Assets Allocations)

Fördela anläggningstillgångar procentuellt baserat på anskaffningsvärde och avskrivningar, till olika avdelningar eller projekt med fördelningsnycklar. Användbart för när flera avdelningar delar en anläggningstillgång.
 

Försäkring (Insurancs)

Håll koll på försäkringsskydd och årliga försäkringspremier för dina anläggningstillgångar. Ni kan enkelt avgöra om Era tillgångar är underförsäkrade eller överförsäkrade. Du kan koppla varje tillgång till en eller flera försäkringar samt även indexera försäkringens belopp.
 

Underhåll (Maintenance)

Arkivera underhåll och service kostnader för varje anläggningstillgång. Ni kan få den detaljerade information som du behöver för att analysera och fatta beslut om förnyelse och avyttring av Era anläggningstillgångar.
 

Omklassificering (Reclassification)

Omklassificera en anläggningstillgång eller en del av en anläggningstillgång, till exempel från en avdelning till en annan. Du kan dela en anläggningstillgång i flera anläggningstillgångar, eller kombinera flera fasta tillgångar i en anläggningstillgång. När du behöver avytra en del av en anläggningstillgång, kan du dela upp den i två och avyttra den ena.
 

Bankkonton (Cash Management)

Bankkonto (Bank Account Management)

Med hjälp av Bankkonto i Microsoft Dynamics NAV kan Ni skapa och hantera obegränsat antal bankkonton i både inhemsk och utländsk valuta.
 

Bankavstämning (Bank Reconsiliation)

Stämma av dina bankkonton i Microsoft Dynamics NAV mot kontoutdragen från din bank. I formuläret Bankkontoavstämning kan du koppla belopp från dina bankkontotransaktioner till transaktionerna från bankkontoutdraget och få en avstämning av alla bankkontoutdrag.

Checkutskrift (Check Writing)

Med Checkutskrift i Microsoft Dynamics NAV kan du skriva ut checkar med unika nummerserier för varje bankkonto. En utskriven check kan makuleras eller skrivas ut igen. Du kan specificera på journalraden om du vill att betalning ska ske med en datorskriven check, eller med en check skriven för hand.
 

Försäljning (Supply Chain Management)

Alternativ Leveransadress (Alternative Ship-Tos)

Ställa in flera leveransadresser för att rymma kunder som förutom en huvudsaklig företagsadress har mer än en plats till vilken ordning kan levereras. Dessa ytterligare platser kan sedan väljas i den ordning processorn när du skapar en kundorder eller faktura.
 

Grundläggande fordringar (Bank Receivables)

Inrätta och upprätthålla kundens tabellen. Inlägg försäljningstransaktioner i tidskrifter och hantera kundfordringar, register kunder och hantera fordringar med allmän tidskrifter. Tillsammans med flera valutor, kan denna granulat lägga försäljningstransaktioner och hantera fordringar i flera valutor för varje kund. Grundläggande fordringar är integrerad med grundläggande huvudbok och inventering och krävs för konfigurering av alla andra försäljnings-och granulat fordringar. Försäljning Fakturering är också ofta används i denna granulat. Använd alltid detta granulat när din lösning kräver en kund bord.
 

Försäljning Fakturering (Sales, Invoicing)

Ställ in, skicka och skriva ut kundfakturor och försäljning kreditnotor. Denna granulat är helt integrerat med huvudboken och inventering.
 

Försäljning fakturarabatter (Sales Invoice Discounts)

Beräkna fakturarabatter automatiskt. Ställ in valfritt antal faktura rabatt termer, inklusive en viss minsta mängd, rabatt procentsats och / eller en serviceavgift. Rabatten beräknas på de enskilda posten linjer och blir en del av nettot av fakturan. Beräkningar kan göras i både lokala och utländska valutor.
 

Försäljning Radrabatt (Sales Line Discounting)

Hantera flexibla punkt prisstrukturer rabatt som skiljer mellan särskilda avtal med enskilda kunder och kundgrupper, och beroende av sådana parametrar som minimikvantitet, måttenhet, valuta, punkt variant och tidsperiod. Det bästa som baseras på den högsta rabatten är enhetspris beräknas för försäljningen linje när beställningen uppfyller de villkor som anges i försäljningen raden rabatter bord.
 

Försäljning Rad Prissättning (Sales Line Pricing)

Hantera flexibla strukturer Artikelpris som skiljer mellan särskilda avtal med enskilda kunder och kundgrupper, och beroende av sådana parametrar som minimikvantitet, måttenhet, valuta, punkt variant och tidsperiod. Det bästa, det vill säga den lägsta, enhetspriset kommer till försäljningen linje när beställningen uppfyller de villkor som anges i försäljningspriserna tabellen. Göra uppdateringar och ändringar prisöverenskommelserna som är registrerad i försäljningspriser tabellen med hjälp av försäljningspriset kalkylblad.
 

Orderhantering (Sales Order Management)

Hantera försäljning citat, försäljning filt order och säljprocesser ordning. Ställa in en faktura direkt skiljer sig från att inrätta en kundorder som den tillgängliga kvantiteten justeras så snart ett belopp in på en försäljning orderrad. Tillgängliga kvantiteten påverkas inte av en faktura tills fakturan är utsänd. Använd Försäljning granulat Order Management till:
 • Hantera partiella transporter.
 • Leveransadress och faktura separat.
 • Skapa förskottsbetalning fakturor för kundordern.
 • Använd offerter och order filt i försäljningen fasen. (Citat och beställningar filt påverkar inte inventering siffror.)

Försäljning - Returorderhantering (Sales Return Order Management)

Denna granulat kan du skapa en försäljning retur ordning, så att du kan kompensera en kund för felaktiga eller skadade objekt. Objekt kan tas emot mot försäljningen återlämnande. Skapa en partiell återgång kvitto eller kombinera avkastning kvitton på en kreditnota. Länk försäljning återkommer order med ersättning försäljningsorder.
 

Speditörer (Shipping Agents)

Ställa in flera speditörer (t.ex. UPS, DHL externa transportörer, eller din egen bärare) och relatera sina tjänster (Express, övernattning, standard) med leveranstid. Associate standard speditörer och deras tjänster med enskilda kunder eller ange de uppgifter om kundorder och beställningar överföring för att förbättra noggrannheten av ordning lovande.
 

Omsättningsskatt (Sales Tax)

Beräkna moms och upprätta individuella skatteregler områden för varje kund och leverantör. Kan du också räkna användning skatt på skatt. Moms kan också beräknas från de allmänna tidskriften linjerna. Kontrollera din lokala prislista för tillgänglighet
 

Inköp och leverantörsreskontra (Purchase and Payables)

Alternativa Order Adresser (Alternative Order Address)

Ställ in flera adresser för att hantera order från leverantörer som förutom en huvudsaklig företagsadress har mer än en plats från vilken de beställda fartyg. Dessa ytterligare platser kan sedan väljas av inköpsagent när du skapar en beställning eller faktura.
 

Grundläggande Inköp och Leverantörsreskontra (Basic Payables)

Upprätta och underhålla en leverantör bord, skicka köptransaktioner i tidskrifter och hantera skulder. Inkluderar säljaren bordet och gör att du kan skapa säljaren huvudboksposter med allmänna tidskrifter. Använd denna tillsammans med den flera valutor granulen att lägga köptransaktioner och hantera skulder i flera valutor för varje leverantör. Denna granulat används alltid om din lösning kräver en leverantör bord. Det är integrerat med huvudbok och inventering och som krävs för konfigurering av alla andra köp och leverantörsskulder granulat. Köp Fakturering är också ofta används i denna granulat.
 

Direktleverans (Drop Shipment)

Hantera transporter direkt från säljaren till kunden utan att fysiskt lager i ditt lager samtidigt hålla koll på att kostnaderna och vinst. Direktleverans underlättas genom automatisk länkning av försäljning och inköpsorder som styr den inbyggda sekvens av utstationering uppgifter.
 

Inköp Fakturering (Purchase Invoicing)

Ställ in, skicka och skriva ut fakturor och köpa kreditnotor. Denna granulat är integrerad med huvudboken och inventering.
 

Inköpsradrabatt (Purchase Line Discount)

Hantera flera punkt prisavdrag pris som du har förhandlat fram med enskilda leverantörer som bygger på sådana parametrar som minimikvantitet, måttenhet, valuta, punkt variant och tidsperiod. Det bästa som baseras på den högsta rabatten är enhetskostnaden beräknas för köpet linje när beställningen uppfyller de villkor som anges i köpet raden rabatter bord.
 

Inköpsfakturarabatter Purchase Invoice Discounts)

Beräkna fakturarabatter automatiskt. Rabatten kan variera från leverantör till leverantör med olika minimibelopp (även i olika valutor) och olika priser beroende på storleken på fakturan. Rabatten beräknas på de enskilda posten linjer och blir en del av nettot av fakturan.
 

Inköpsradpris (Purchase Line Pricing)

Hantera flera priser posten inköp som du har förhandlat med enskilda leverantörer som bygger på sådana parametrar som minimikvantitet, måttenhet, valuta, punkt variant och tidsperiod. Det bästa, det vill säga den lägsta är enhetskostnaden kommer till köpet linje när beställningen uppfyller de villkor som anges i inköpspriser tabellen.
 

Inköpsförslag (Purchase Order Management)

Hantera inköp offerter, order filt och köp processer ordning. Skapa en inköpsorder skiljer sig från att skapa en faktura direkt. Den disponibla kvantiteten justeras så snart ett belopp in på en inköpsorder linje, men det påverkas inte av en faktura tills fakturan är utsänd. Använd denna granulat till:
 • Hantera partiella kvitton.
 • Ta emot och faktura separat och skapa förskottsbetalning fakturor för beställningen.
 • Använd offerter och order filt i köpet fasen. (Citat och beställningar filt påverkar inte inventering siffror.)
   

Inköpshantering Returorder (Purchase Return Order Management)

Skapa en order köp avkastning för att kompensera ditt eget företag för felaktiga eller skadade objekt. Objekt kan sedan plockas från köpet återlämnande. Du kan ställa in partiella returer eller kombinera returer i en kreditnota och länka inköpsorder avkastning med order ersättning köp.
 

Rekvisition Hantering (Requisition Management)

Automatisera processen leverans planeringen med hjälp av Rekvisition Kalkylblad. Generera optimala förslag för påfyllning inventering genom köp och överföringar utifrån objektets nuvarande och framtida efterfrågan och tillgänglighet samt en mängd planering parametrar som minsta och största mängder och ordna kvantiteter. Visa en grafisk översikt av planeringen effekt och tillåter användaren att ändra planen genom att dra och släppa, innan exekvering på planen. Alternativt kan du använda Beställ Planering - en förenklad tillgång planeringsverktyg som gör att du kan planera utbudet för alla typer av behov i en ordning-för-order mode, utan hänsyn till optimering.
 

Lager (Inventory)

Analysrapporter (Analysis Reports)

Ge företag beslutsfattare, särskilt de med övergripande ansvar för försäljning, inköp och produktportfölj ledning, med ett effektivt och flexibelt sätt att få meningsfull information ur systemet för att informera dag till dag beslut. Byggd på punkt poster, ger denna granulat en anpassningsbar, analytisk utsikt som gör att människor att lägga till och kombinera analyser objekt-kunder, objekt och leverantörer, i enlighet med deras behov. Du kan:
 
Presentera siffror i både belopp och kvantiteter och jämföra med perioder samt mot budget. När siffrorna läggs i en formel, kan de bli en indikator på företagets resultat.
Borra ner för att hitta orsaken till problemen.
Visa försäljning dynamik, analysera lageromsättningshastigheten, utvärdera kundernas köpbeteende, trender plats, ompröva produkterbjudanden, priser och leverantörer, och fatta välgrundade affärsbeslut.

Alternativa leverantörer (Alternative Vendors)

Hantera köp av samma objekt från flera olika leverantörer. Ställ in alternativa leverantörer för ett objekt, ange typiska ledtider används av en specifik leverantör att leverera det objektet, och biträdande priser och avtal rabatt för den posten med varje leverantör.
 

Grundläggande Lager (Basic Inventory)

Ställ in objekt som du bär på ditt lager och ange sin enhet av åtgärder kostar metod, inventering posta grupp enhetskostnad samt pris och andra egenskaper. Post punkt transaktioner, såsom försäljning, inköp, negativa och positiva justeringar från punkt tidskrifter. Antal och kostnad register över de utstationerade transaktionerna lagras i inventarieförteckningen som ligger till grund för lagervärdering och andra kostar beräkningar. Integrerat med huvudbok och med utstationering processer i försäljning och Fordringar och köpa och leverantörsskulder, är denna granulat krävs för konfigurering av alla andra Inventory granulat.
 

Lagerplatser (Bin)

Organisera ditt lager genom att tilldela objekt till fack, den minsta enheten i lagret logiska strukturen. Bin uppdrag görs som posten tidskrifter eller direkt på dokumentet linjer (gäller ej orderrader).
 

Artikel budget (Item Budgets)

Att sälja och budgetar inköp på kund, leverantör, och nivåer posten, och i båda belopp och kvantiteter. Förbered och spela en försäljning budget som kan tjäna som underlag för beslutsfattare i andra operativa områden, såsom inköp och logistik. Beslutsfattare få information om framtida förväntade efterfrågan de kan använda för företag diskussioner med kunderna. Efter budgetar görs spåra faktiska försäljningsresultat genom att beräkna variansen. Möjligheten att flytta budgeterade siffror mellan systemet och Excel tillhandahåller ytterligare flexibilitet till budgetprocessen.
 

Artikelomkostnader (Item Charges)

Hantera punkt avgifter. Inkluderar värdet av merkostnaden komponenter såsom frakt eller försäkring i enhetskostnaden eller enhetspriset på ett objekt.
 

Artikel Tvärreferens (Item Cross References)

Snabbt och exakt identifiera objekt en kund beställer utifrån artikelnummer andra än din egen. Korsreferens information från kunder, leverantörer och tillverkare, samt generiska nummer, universella produktkod (UPCs) och europeiska siffror artikeln (EANs) som kan lagras och lättillgängliga.
 

Artikelersättningar (Item Substitution)

Länk objekt med samma eller liknande egenskaper, så att om en kund beställer ett objekt som inte är tillgänglig, kan du erbjuda substitut objekt och undvika att förlora en försäljning. Eller ge en extra service till dina kunder genom att erbjuda billigare alternativ.
 

Artikelspårning (Item Tracking)

Hantera och spåra serienummer och partinummer. Tilldela serienummer eller siffror mycket manuellt eller automatiskt, och ta emot och skicka flera mängder med serienummer / satsnummer från en enda orderrad posten.
 

Montering Ledning (Assembly Management)

Ange en lista med säljbara produkter, råvaror, underenheter och / eller resurser som Assembly Bill of Material som omfattar en färdig produkt eller ett kit. Använd montering order att fylla montering objekt till lager eller fånga kundens speciella krav på satsens stycklistor direkt från försäljning citerar filt och orderrad i församlingen på beställning processer.
 

Lagerställeöverföring (Location Transfer)

Spåra inventering som den flyttas från en plats till en annan och redovisa värdet av varulager i transit och på olika platser.
 

Flera lagerplatser (Multiple Locations)

Hantera lager på flera platser som kan utgöra en produktionsanläggning, distributionscentraler, lager, rum visar, butiker och service bilar
 

Ej lagerförda artiklar (Nonstock Item)

Erbjuda produkter till kunder som inte är en del av din vanliga lager, men att du kan beställa från leverantören eller tillverkaren på ett enstaka fall. Sådana poster är registrerade som nonstock poster men annars behandlas som alla andra objekt.
 

Plockning (Pick)

Aktivera lagerarbetare för att skapa en plockning från den frigjorda ordning. Plockning styrs från en separat användargränssnittet när sjöfarten objekt i en ordning-för-order miljö.
 

Lagerhållning enheter (Stock-Keeping Units)

Hantera lagerhållning enheter (SKU). Identiskt med samma artikelnummer kan lagras på olika platser och lyckades individuellt på varje plats. Lägg självkostnadspris, påfyllning, tillverkningsinformation, och så vidare, baserat på platsen.
 

Projektledning (Project Management)

Resurser (Basic Resources)

Håll koll på resurser och priser. Registrera dig och sälja resurser, kombinera relaterade resurser till en resursgrupp eller spåra enskilda resurser. Dela upp resurser till arbetskraft och utrustning samt allokera resurser till ett specifikt jobb i en tidsplan.
 

Affärsstöd - CRM

Kontakthantering

Hålla uppsikt över dina kontakter, och anpassa din inställning till dem. Spela in din kontaktinformation för alla affärsrelationer. Denna granulat är tätt integrerat med försäljning och fordringar användningsområde. Du kan även: • Specificera de enskilda personer med anknytning till varje kontakt.
 
Få en automatisk varning om du anger kontaktinformation som redan finns med dubbla kontrollfunktion.
Få en exakt bild av potentiella kunder och kunder genom att kategorisera dina kontakter baserade på profilering frågor.
Utfärda citat till utsikterna eller skapa försäljningsdokument för specifika kontakter om du har orderhantering

Outlook-klienten Integration

Synkronisera din att göra-poster och dina kontakter i Microsoft Dynamics NAV med möten, uppgifter och kontakter i Outlook. Skapa, uppdatera, avbryta och ta bort i ett program och vid en viss tidpunkt, synkronisera från Outlook. Du kan också anpassa synkronisering genom att lägga till fält eller lägga till nya enheter som ska synkroniseras.
 

Ärendehantering

Organisera uppgifter i samband med din försäljning och marknadsföring. Skapa att göra-listor för dig själv och tilldela uppgifter till andra användare eller grupper av användare. Skapa automatiskt återkommande att göra-poster och aktiviteter som består av flera att göra-poster.
 

Personalhantering

Grundläggande Personalhantering

Effektivt hantera företagets personal. Grupp och spåra relevanta för information till och organisera anställda data enligt olika typer av information, till exempel erfarenhet, kompetens, utbildning och fackligt medlemskap. Lagra personlig information, spåra jobb inom din organisation, och extrahera en lista över kandidater till dessa positioner. Håll koll på förmåner och artiklar Företag såsom nycklar, kreditkort, datorer och bilar. Enkelt spela alla typer av frånvaro i måttenheter som du definierar och bifoga alternativa adresser och släktingar namn till anställda.
 

Språk

Flera dokument Språk

Ställ in alternativa beskrivningar av dina lagerartiklar och skriva ut rapporter på flera språk (till exempel, kan du göra fakturor i mottagarens språk). Beskrivningar kan kopplas till enskilda kunder, vilket är särskilt användbart för försäljning till utlandet. Det kan dock vara bra att anpassa de enskilda beskrivningarna även för inhemska kunder. De alternativa posten beskrivningarna väljs automatiskt. Om du vill använda flera språk funktioner måste texterna för de alternativa språk införas i den aktuella applikationen objekt.
 

Flera språk (vardera)

Växla språk på klienten i realtid, under förutsättning att språket finns i programmet. Språket modulen kan användas för att köra Multilanguage funktionalitet. VIKTIGT: Användare kan använda detta språk modul endast om personlig licens filen innehåller språket granulen för det specifika språket. Varje språk granulat täcker funktionaliteten för endast en specifik språk. Till exempel innehåller den danska språkmodul alla danska strängar för dansk funktionalitet. Den innehåller inte danska strängar för franska eller andra språk funktionalitet
 

Konfiguration och utveckling

Application Builder (à la carte)

Ändra affärsregler och speciella beräkningar som arbetar bakom kulisserna. Affärsregler och speciella beräkningar definieras i C / AL (C / SIDE ansökan språk). Även om detta granulat inkluderar tillgång till C / AL, medger det inte tillgång till befintliga C / AL-kod som uppdaterar skrivskyddade tabeller (t.ex. inlägg). Med Application Builder kan du skapa helt nya områden funktionalitet för din ansökan så att du kan skräddarsy Microsoft Dynamics NAV för att passa hela organisationen. Det gör också att du kan skapa 100 codeunit objekt (numrerade från 50.000 till 50.099). Du kan också dra nytta av den funktionalitet som ingår för utvecklare i navigeringsfönstret Designer (t.ex. skapa nya menyalternativ).
 

Page Designer

Ändra befintliga sidor (fönster visas på skärmen för inmatning av data och utredning), och det gör att du kan skapa 100 sidobjekt (ingår och numrerade från 50.000 till 50.099). Page Designer granulen kan du också använda navigeringsfönstret Designer. Detta innebär till exempel att du kan skapa nya menyalternativ. Denna granulat innehåller inte tillgång till C / AL från sidorna.
 

Report Designer

Ändra befintliga rapporter och skapa 100 nya rapport objekt (numrerade från 50.000 till 50.099). Denna granulat ger tillgång till C / AL (C / SIDE ansökan språk) från rapporter som används för att definiera speciella beräkningar och affärsregler. Skapa nya rapporter från grunden eller kopiera en befintlig rapport att använda som utgångspunkt. Varje rapport i Microsoft Dynamics NAV är skapad med detta verktyg och kan därför lätt anpassas. Du behöver Microsoft Visual Studio Report Designer 2010 för att utforma layouten för en rapport i utvecklingsmiljö. Microsoft Visual Report Designer levereras med Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional, Premium eller Ultimate. Denna granulat kan du dra nytta av funktionerna ingår för utvecklare i navigeringsfönstret Designer (t.ex. skapa nya menyalternativ).
 

Solution Developer (à la carte)

Ändra affärsregler och speciella beräkningar som arbetar bakom kulisserna. Affärsregler och speciella beräkningar definieras i C / AL (C / SIDE ansökan språk). Denna granulat ger åtkomst till kod som uppdaterar skrivskyddade tabeller till Sammanfoga och verktyg uppgradering. Du kan även:
 

Ändra eller skapa en objekttyp.

Använd menyalternativen Översätt / Export och Översätt / Import i Object Designer. (Dessa alternativ är inte tillgängliga med Application Builder granulat.)
Tabell Designer
Ändra befintlig tabell definitioner och skapa 10 nya tabeller (numrerade från 50.000 till 50.009). Du kan ändra egenskaper på områden, till exempel fältnamnet, decimaler och maxvärde, lägga till nya fält i befintliga tabeller, och skapa nya tabeller för att lagra data som är specifika för ditt företag. Skapa knappar för sortering information och ändra eller skapa nya FlowFields och FlowFilters för "skivning och tärning" information på nya sätt. Denna granulat innehåller inte tillgång till C / AL från tabeller.
 

XML-portar

Skapa nya eller ändra befintliga XML-port-objekt. XML-port Designer ger tillgång till C / AL (C / SIDE ansökan språk) från XML-portar som används för att definiera speciella beräkningar och affärsregler. Varje XML-port-objekt i Microsoft Dynamics NAV är skapad med detta verktyg och kan därför anpassas enkelt. Denna granulat kan du skapa 100 nya XML-portobjekten (numrerade från 50.000 till 50.099) och för att dra nytta av funktionerna ingår för utvecklare i navigeringsfönstret Designer (t.ex. skapa nya menyalternativ).
 

Frågedesigner

Frågedesignern ger möjlighet att ändra befintliga frågor i programmet, samt skapa upp till 100 nya frågor. Frågedesignern är det viktigaste verktyget för att skapa objekt av typen Query. Query föremål hämtar delmängder av data utspridda över databasen och är registrerade pumpar för olika platser inom program som t.ex. diagram och affärslogik.
 

Ansökan objekt

Codeunits

10 Codeunits ingår. Ytterligare grupper av 100 finns i Anpassning sviten.
 

Rapporter

Ytterligare grupper av 100 finns i Anpassning sviten.
 

Queries

Ytterligare grupper av 100 finns i Anpassning sviten.
 

Tabeller

Ytterligare grupper av 10 finns i Anpassning sviten
 

XML-portar

Ytterligare grupper av 100 finns i Anpassning sviten.
 

Pages

Ytterligare grupper av 100 finns i Anpassning sviten.
 

Övrigt

Tidrapportering

Tidrapportering är en enkel och flexibel lösning för tidrapportering med manager godkännande. Tid blad ger integration med service, sysselsättning och resurs.
 

Avancerade Dimensioner

Avancerade Mått ger obegränsade dimensioner för användning i affärer i alla liggare. Du kan namnge alla mått som passar bäst för ditt företag. Förutom ett obegränsat antal dimensioner omfattar detta granulat avancerade dimensioner funktioner som gör att du kan ställa upp regler för hur man kombinerar dimensioner och värden dimension. Detta hjälper dig att kontrollera användningen av dimensioner och ökar tillförlitligheten i produktionen bygger på dimensioner. Du kan även:
 
Ställ in regler för prioritering av standardvärden och definiera dimension regler för att passa just din verksamhet.
Installera och använda analys utsikt att analysera huvudbokens transaktioner per dimension och kombinera dimensioner som du vill.
Inkludera budgeten uppgifter analys vyer, som är ett avancerat sätt att analysera data med mått.
Kombinera analys av dimensioner med användning av kontouppställningar.
Grundläggande Mått
Lägg två ytterligare dimensioner till huvudboken och någon av de andra reskontra i Microsoft Dynamics NAV för större flexibilitet när du arbetar med analytiska verktyg. Du kan ge de två dimensionerna namnen mest lämpliga för din verksamhet och tilldela dimension koder till varje transaktion som innebär en huvudbok konto, kund, leverantör, fast tillgång, resurs, jobb eller lagerartikel. Dessutom kan du definiera standardvärden dimension och regler för standardvärdena för alla kontotyper (huvudbok, kund, leverantör, objekt och så vidare) för att hjälpa dig att enkelt lägga dimensioner alla transaktioner. Denna granulat kan användas i företag som till exempel har flera projekt, regioner eller resultatenheter. Du kan också använda den för att:
 
Nära analysera projekt i företag som arbetar med projekt över avdelningar och funktioner.
Skapa en redogörelse för verksamheten under tjänstebil konto, där de enskilda bilar har inrättats som projekt.
Upprätta ett enda konto för alla tjänstebilar, även om en detaljerad redogörelse per bil krävs.
Skriv en balans för en given avdelning eller projekt eller för kombinationer av de två.
Utökad text
Inrätta ett obegränsat antal rader för att beskriva lagerartiklar, resurser och huvudbok konton. Du kan ställa in utökad text så att en ytterligare beskrivning kopieras automatiskt till försäljning eller dokument köp när rader in. Beskrivningen kan också göras dagen känsliga för att möjliggöra speciella meddelanden under en viss tid, till exempel för att kommunicera vissa säljfrämjande erbjudanden eller vissa garantivillkor. Du kan också ange utökat text på olika språk.
 

Intrastat

Automatiskt hämta de uppgifter som krävs för att rapportera Intrastat-uppgifter som statistik myndigheter. Lokala tullmyndigheterna kan informera dig om ditt företag är skyldigt att lämna en sådan rapport.
 

Jobbkön

Automatisera tjänst eller uppgifter schema. Till exempel kan du automatiskt generera förnyelser serviceavtal eller tjänsten fakturor kontrakt. Du kan ställa in programmet att automatiskt kontrollera om det finns några partier som ska bearbetas på ett visst datum.
 

Flera valutor

Hantera flera valutor i hela systemet, inklusive skulder och fordringar, huvudbok rapporter, resurs och objekt lager, och bankkonton (när det integreras med granulerna Cash Management). Flera valutor kan du:
 
Ange växelkurser och konvertera valuta i full överensstämmelse med euron lagstiftning (inklusive "triangulering") i Europeiska monetära unionen (EMU) länder. Triangulering är det arbetssätt för valutakonvertering under övergångsperioden av euron.
Utföra valutakonvertering enligt växelkurser som lagras och underhålls i växelkursen tabellen.
Inrätta en valuta i växelkursen bordet och ange formatet så att beloppen alltid kommer att visas i rätt format på alla formulär och rapporter i hela systemet.
Ange växelkurser för ett datum eller för en period av växelkursen tabellen.
Beräkna växelkursen i samband med den dag transaktionen för varje omvandling av en valuta uppgår till en lokal belopp.
Spara historiska valutakurser i växelkursen tabellen att hålla reda på fluktuationer under en viss tid.
Affärer i valfritt antal valutor för varje kund och leverantör. Till exempel kan företag utfärda en faktura en valuta och inte emot betalning för fakturan i en annan valuta.
Hantera valutakonvertering dynamiskt och bidra till en effektiv hantering av valutakursförändringar uppdateringar.
Lagra information om transaktioner med fordringar och skulder i lokal och utländsk valuta så att åldrandet och rapporter för fordringar och skulder kan skrivas ut i lokal eller utländsk valuta.
Använd Exchange alternativet räntejustering att justera fordringar och skulder och efter orealiserade vinster / förluster till huvudboken.
Vid betalning är vinster / förluster realiseras och motsvarande inlägg görs i huvudboken. Om du använder ett extra rapportvaluta i huvudboken, justerar justeringen för växelkurser alternativ även i huvudboken enligt din inställning för varje huvudboken konto.
 

Per Databas License (SQL Server)

Per databas Licens krävs när du vill köra flera databaser på samma instans av SQL Server. Varje databas använder sin egen licensfil. För att få mer än en databas med olika licensfiler, skall dessa licenser filer innehåller detta granulat. Utan den, alla databaser på servern som inte använder sina egna licensfiler använder en gemensam licensfil.
 

Orsakskoder

Definiera en uppsättning orsakskoder som kan tilldelas enskilda transaktioner i hela systemet. Detta ger ytterligare användardefinierade verifieringskedjor som kompletterar den information som redan lämnats av systemet tilldelats verifieringskedjor och skriva beskrivningar. Definiera orsakskoder på tidskrifter samt försäljnings-och rubriker köp. Använd till exempel orsakskoder för att markera alla huvudbok registreringar som gjorts i samband med stängning av verksamhetsåret.
 

Dotterbolag (Obegränsad)

För Perpetual licenser Software licensvillkoren (SLT) tillåta kvalificerade närstående tillstånd företaget att ge systemen tillgång till anställda i dessa dotterbolag, vilket dotterbolaget licensiering överflödig. Hänvisas till SLT för fullständig information.
 

Behörigheter

Tilldela och begränsa användarnas behörigheter med denna avancerade och detaljerade systemet. Kontrollera åtkomsten till varje bord, sidiga rapporten, codeunit, XML-port och meny enhet av Microsoft Dynamics NAV.
 

Säljare / Inköpare

Håll koll på inköp och försäljning per person genom att tilldela köpare till säljare och säljare till kunderna. Köpare och säljare spåras i Vendor Ledger, Kundreskontra, punkt Ledger, Job Ledger, och Resource Ledger. Statistiken genereras om enskilda säljare och köpare baserat på denna information, som kan användas för att beräkna provision.
 

Obegränsade företag

Ge konkurrenskraftiga priser om ditt företag behöver mer än ett företag.
 

Användar-ID och lösenord

Skapa användarnamn och lösenord för att begränsa åtkomsten till informationen i Microsoft Dynamics NAV till utvalda personer. Kontrollera åtkomsten till lösningen och ge alla utsedda användare fullständig behörighet. Dessa säkerhetsfunktioner är en funktion av Microsoft Dynamics NAV databas. Denna granul kan användas ensamma eller i kombination med Behörigheter granulen.
 

Lokala granuler

Microsoft Dynamics NAV ger många korn som stödjer lokala affärsprocesser och rutiner. De finns som extra komponenter (à la carte granulat). Konsultera senaste prislista för detaljer och tillgänglighet för särskilda licensiering paketet.
 
Pris: 34.303 SEK
 
PDF Broschyr
 
Microsoft Dynamics NAV 2013 - Starter Pack

 
Licensregler Microsoft Dynamics NAV 2013

 
Microsoft Dynamics NAV 2013 Starter and Extended Pack
Demonstrationsfilmer
Klicka på ikonen till vänster för att komma till våra demofilmer
Microsoft Dynamics NAV Starter & Extended Pack
Broschyr i PDF-Format
Klicka på ikonen till vänster för att ladda ned vår broschyr
 
 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se